Bell Schedules

Regular Monday through Thursday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 8:30 AM 1:30 PM 300 min
1st Grade - 5th Grade 8:30 AM 3:10 PM 400 min
Regular Friday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 8:30 AM 1:10 PM 280 min
1st Grade - 5th Grade 8:30 AM 1:20 PM 290 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
TK/Kindergarten 8:30 AM 12:00 PM 210 min
1st Grade - 5th Grade 8:30 AM 12:10 PM 220 min
2022/2023 Regular Monday, Tuesday, Wednesday, Friday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
TK/Kindergarten 8:05 AM 1:15 PM 310 min
1st - 3rd Grade 8:05 AM 2:30 PM 385 min
4th - 5th Grade 8:05 AM 2:35 PM 390 min
2022/2023 Regular Thursday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
TK/Kindergarten 8:05 AM 11:25 AM 200 min
1st - 5th Grade 8:05 AM 12:35 PM 270 min
2022/2023 Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
TK/Kindergarten 8:05 AM 11:25 AM 200 min
1st - 5th Grade 8:05 AM 11:35 AM 210 min