Bell Schedules

Regular Monday through Thursday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 8:30 AM 1:30 PM 300 min
1st Grade - 5th Grade 8:30 AM 3:10 PM 400 min
Regular Friday Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Kindergarten 8:30 AM 1:10 PM 280 min
1st Grade - 5th Grade 8:30 AM 1:20 PM 290 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
TK/Kindergarten 8:30 AM 12:00 PM 210 min
1st Grade - 5th Grade 8:30 AM 12:10 PM 220 min